Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • nl​: degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
  • nl/ de onderneming: ​ Deonlinejutter.nl is een onderdeel van Bvdkservices, gevestigd te Den Helder en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 68153708 en BTW nummer NL857323428B01.

In deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen deonlinejutter.nl en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. Deonlinejutter.nl heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal deonlinejutter.nl bekend maken via de website www.deonlinejutter.nl.

Artikel 3. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

3.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bvdkservices en afnemer waarop Bvdkservices deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd wordt.

3.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door Bvdkservices in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

3.4 afnemer: De wederpartij met wie Bvdkservices een overeenkomst heeft gesloten.

3.5 Deonlinejutter.nl: Deonlinejutter.nl is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam deonlinejutter.nl, gevestigd op de Het Arsenaal 6, 1781 XP te Den Helder.

3.6 Deonlinejutter.nl content: De door Bvdkservices op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

3.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.

3.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

3.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

3.9. Website: De door Bvdkservices voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel emailadressen aan toebehoren.

Artikel 4. Toepasselijkheid

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Bvdkservices en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

4.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer beschikbaar gesteld.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

4.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

5.1 Alle door Bvdkservices gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

5.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door Bvdkservices ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.

5.3 Bvdkservices stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 6. Dienstverlening

6.1 Bvdkservices doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

6.2 Bvdkservices doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het maken van een website bestaan uit:

Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam. Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS. Het hosten van de website op een Server van Bvdkservices. Het onbeperkt aanmaken van email-adressen. Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de website.

6.4 BvdkServices heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

6.5 Bvdkservices heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

6.6 Bvdkservices doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 7. Verplichtingen afnemer

7.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer Bvdkservices alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

7.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

7.3 afnemer stelt Bvdkservices zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

7.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Bvdkservices hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

7.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

7.6 afnemer behoedt Bvdkservices volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door Bvdkservices zijn verricht.

Artikel 8. Betaling

8.1 afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.

8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

8.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de Overeenkomst.

8.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. afnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

8.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.

8.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

Artikel 9. Domeinnaam

9.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal Bvdkservices de Domeinnaam registreren.

9.2 Bvdkservices doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. Bvdkservices kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

9.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een Bvdkservices website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan Bvdkservices. Bvdkservices zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website.

Artikel 10. Ontwikkeling en oplevering website

10.1 Na bestelling van het website pakket neemt Bvdkservices contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal Bvdkservices de afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Bvdkservices te maken.

10.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Bvdkservices mogelijk te maken.

10.3 Bvdkservices draagt zorg, zover de techniek Bvdkservices hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

10.4 Bvdkservices plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer voor maximaal 6 pagina’s.

10.5 Na inrichting en plaatsing stuurt Bvdkservices de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Bvdkservices. Indien deze worden geaccepteerd zal Bvdkservices de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als geaccepteerd.

10.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 10.5 genoemde aanpassingsronde.

10.7 afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

10.8 afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.

10.9 Bvdkservices is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

10.9. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Bvdkservices Content berusten bij Bvdkservices en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Bvdkservices een niet exclusief recht om de Bvdkservices Content te gebruiken voor de website. Bvdkservices is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 11. Hosting

11.1 Gedurende de overeenkomst zal Bvdkservices aan afnemer Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een Bvdkservices Server kunnen worden gehost.

11.2 Bvdkservices zal uiterste best doen de Server en website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Artikel 12. Service en ondersteuning

12.1 afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

12.2 Bvdkservices is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 13. Licentieovereenkomst software

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan Bvdkservices en of haar licentiegevers. afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

13.2 Gedurende de overeenkomst verleent Bvdkservices de afnemer een niet-exclusieve, niet overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.

13.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.

13.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 14. Looptijd en beëindiging van overeenkomst

14.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.

14.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.

14.3 Indien Bvdkservices de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één of twee jaar en afnemer expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of twee jaar dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.